Quarrel Couple Wife Resentment  - Victoria_Borodinova / Pixabay

Předmanželské smlouvy se nebojte, společné jmění manželů ale můžete modifikovat kdykoliv

Svatební smlouva či předmanželská smlouva jsou pojmy hojně užívané v souvislosti s úpravou vzájemných majetkových poměrů před vznikem manželství. Přestože občanský zákoník žádný z těchto pojmů nezná, rozumí takovým dokumentem smlouvu o manželském majetkovém režimu, uzavřenou ještě před uzavřením manželství.

Obecně platí, že není-li uzavřena žádná smlouva upravující manželské majetkové právo, je součástí společného jmění manželů vše, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (součástí společného jmění nejsou věci nabyté na základě dědictví, darování či věci osobní potřeby).

Přistoupí-li snoubenci k modifikaci majetkového režimu, mění se zákonný manželský režim na režim smluvený. Smlouva je účinná okamžikem uzavření manželství, pokud se manželé nedohodnou, že její účinnost nastává později. Snoubenci se mohou dohodnout, že budou podléhat režimu oddělených jmění, mohou si také vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Další volbou je, že mohou společné jmění rozšířit a zařadit do něj to, co by se uzavřením manželství součástí společného jmění nestalo. Mohou také společné jmění zúžit. Vždy však platí, že smlouva, na základě které je majetkový režim modifikován, musí mít formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, bez ohledu na to, jestli byla uzavřena před nebo až po uzavření manželství. A snoubenci (manželé)si tuto smlouvu mohou nechat vložit do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém právu, který vede Notářská komora České republiky, čímž je tato smlouva účinná nejen mezi manželi, ale i vůči třetím osobám, např. případným věřitelům.

Režim oddělených jmění

V režimu oddělených jmění společné jmění manželů vůbec nevzniká, manželé nabývají majetek vždy do svého výlučného vlastnictví, případně do podílového spoluvlastnictví. Zcela samostatně se také zavazují k právům a povinnostem, bez ohledu na svého manžela, a odpovídají výlučně za své vlastní dluhy. V majetkové sféře se tedy pro manžele vůbec nic nemění a aktiva i pasiva nabývají zcela stejně, jako před uzavřením manželství. Režim oddělených jmění může být ujednán jak před uzavřením manželství, tak kdykoliv potom, může se však vztahovat jen ke společnému jmění jako celku.

Režim oddělených jmění je v praxi nejčastější formou smluvní modifikace společného jmění manželů a vyplatí se zejména tam, kde existuje riziko vzniku dluhů (typicky v případě podnikání jednoho z manželů), případně tam, kde manželé preferují správu svého vlastního majetku samostatně, bez jeho dělení v případě rozvodu manželství.

Přečtěte si:   Kde pořídit profesionální atletické dresy ve špičkové kvalitě

Vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství

Vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství znamená, že na majetek nabytý manžely od uzavření manželství se nehledí jako na společný. Každý z manželů tedy může majetek za trvání manželství nabývat výlučně, dle své libosti s ním nakládat a také se sám zavazovat k právům a povinnostem.

Dojde-li k zániku manželství, majetek nabytý jedním i druhým z manželů se stává součástí společného jmění v rozsahu, které náleží do SJM dle zákonného režimu. Společné jmění tedy vzniká jen pro účely vypořádání SJM. Manželé v tomto režimu nejsou nijak omezeni v rámci nabývání či zcizování majetku, při zániku manželství mají právo na vypořádací podíl, přičemž tento majetkový režim může být ujednán i k jenom části SJM, nikoliv celku. Zajímavostí je, že vznik toho režimu lze zvolit nejen pro zánik manželství, nýbrž pro jakoukoliv budoucí událost (narození společného dítěte apod.).

Rozšíření a zúžení společného jmění manželů

V případě rozšíření SJM se součástí SJM stane to, co je z něj ze zákona vyloučeno (typicky nabyté na základě dědictví či darování), případně majetek, který má vzniknout teprve v budoucnu. Snoubenci či manželé si tedy mohou ujednat například to, že pokud někdo z nich něco zdědí, bude to náležet do jejich společného jmění, stejně tak pokud někdo z nich něco dostane darem.

Zúžení SJM se může týkat jak součástí, které patří do SJM (aktiv či pasiv), tak součástí, které se dle zákonné úpravy mohou stát součástí SJM až v budoucnu. Zúžením snoubenci či manželé vyjmou ze SJM to, co by do něj jinak spadalo. Ve smlouvě si tedy lze stanovit, která (dříve společná či budoucí) věc se stane výlučným majetkem jednoho z manželů, případně se vypořádat tak, že některá věc bude náležet do jejich podílového spoluvlastnictví.

Závěr

Důležité je si uvědomit, že uzavření předmanželské smlouvy, či smlouvy o manželském majetkovém režimu v průběhu manželství, není projevem nedůvěry. Právě naopak je to projev právní jistoty obou manželů. Z toho důvodu lze smluvní modifikaci SJM zcela doporučit, ať už v kterékoliv formě. Stejně tak lze jen doporučit zveřejnění smlouvy v Seznamu listin o manželském majetkovém právu, neboť v takovém případě je ochrana manželů před případnými věřiteli taková, že se věřitel nemůže žádným způsobem domáhat uspokojení z majetku, který je v tomto seznamu evidován jako výhradní majetek manžela.

Na webu rodinavpravu.cz najdete i další články na téma SJM a rozvod.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *